19.2. Tavastian Pedamessut

Pedamessut

Osaan! osallistui Ammattiopisto Tavastian pedamessuille. Messuilla kyselimme ammattiopiston opettajilta, mitä perustaitoja heidän maahanmuuttajaopiskelijoidensa tulisi vielä vahvistaa ja millaisia perustaitoja kullakin alalla erityisesti tarvitaan.

Kaupan ja hallinnon ala on kenties vaativin ala ammatillisista opinnoista. Siellä lasketaan mm. ALV-laskuja ja käytetään taulukkolaskentaohjelmia. Tietoteknisiä taitoja vaaditaan mm. kuvankäsittelyssä sekä multimediaosaamista. Datanomien koulutuksessa englanti korostuu. Tekstitaitovaatimukset ovat melko korkeita, sillä opiskelijat tekevät portfolioita ja kirjoitustehtäviä on yleensä paljon. Tekstityypeistä tavallisimmat ovat raportit ja esseet.

Rakennusalalla arviointi, mittaaminen, prosenttilaskut, kulmat ja konkreettisten tehtävien ymmärtäminen korostuvat. Opiskelijan pitäisi esimerkiksi ymmärtää, mikä luku on jaettuna annetussa tehtävässä. Alalla tärkeitä taitoja ovat geometristen muotojen ymmärtäminen, määrien ja etäisyyksien oikea arviointi sekä teknisten piirustusten lukutaito. Tarpeellisista digitaidoista opettajat mainitsivat mm. 112-sovelluksen lataaminen puhelimeen, QR-koodin avulla annettavien ohjeiden, jotka liittyivät mm. käyttöturvallisuuteen, luku ja Google-hakukoneen käyttö ja oikeiden hakusanojen kirjoittaminen. Kirjallisen viestinnän sijaan rakennusalalla suullinen viestintä korostuu. Ohjeita ei kuitenkaan välttämättä ymmärretä, vaan opettajan tulee varmistaa, että tehtävä on ymmärretty.

Sosiaali- ja terveysalalla peruslaskutoimitusten lisäksi prosentit, yksikkömuunnokset ja sanalliset tehtävät ovat tavallisia. Ne ovat melko vaativia ja tärkeitä jokaisen opiskelijan hallita ja ymmärtää. Digitaidoissa korostuu tiedonhaku ja melko laajojen tekstien kirjoittaminen. Käytössä ovat Wilma, kuten Ammattiopistossa ylipäätään, ja tulevaisuudessa myös Moodle. Tekstit ovat vaativia ja ne sisältävät terveysalan, sosiaalialan ja kasvatusalan sanastoa. Arjen vuorovaikutustilanteissa suullinen viestintä ja potilasturvallisuus korostuvat. Opiskelija Osaan! – Avaimia aikuisten perustaitoihin 19. helmikuuta 2019 / 1 19. helmikuuta 2019 / 2 2 kirjoittaa opintojensa aikana esimerkiksi oman osaamisen suunnitelmia ja tekee kirjallisesti itsearviointia.

Hotelli- ja ravintola-alalla peruslaskutoimitusten lisäksi yksikkömuunnokset ja prosenttilaskut ovat tärkeitä. Opiskelijan on ymmärrettävä grammojen, desilitrojen, teelusikallisten ym. mittojen merkitys ja suhteet työssään. Koulutuksessa hyödynnetään monipuolisesti sosiaalista mediaa (Pinterest), ja tehtäviä on Moodlessa ja muistiinpanoja esimerkiksi Padletissä. Kuvien liittäminen esimerkiksi Word-tiedostoon on esimerkki tehtävätyypistä. Tekstit ovat useimmiten reseptejä ja ohjeita, ja tärkeää sanastoa ovat raaka-aineiden nimet ja mitat. Oppikirjatekstit ovat vaikeampia ja niissä käsitellään mm. asiakaspalvelutilanteita. Ajanhallinta mainittiin tärkeänä perustaitona varsinkin keittiöpuolella.

Puhdistusalalla opinnoista selviää hallitsemalla peruslaskutoimitukset. Digitaitoja vaaditaan lähinnä Wilman kautta viestimiseen. Tekstitaidoista opettajat mainitsivat ilmoitukset tekstiviesteillä ja esimerkiksi pienten viestien tulkitsemisen ja tuottamisen (aiheina esimerkiksi ilmoittaa, että jokin tavara on lopussa, työvuorolistojen lukeminen ja ymmärtäminen). Opiskelijan täytyy myös osata lukea etikettejä, alan lehtiä ja käyttöohjeita. Opiskelijoiden kesken on paljon suullista viestintää. Alalla on paljon maahanmuuttajia heikolla kielitaidolla ja esimerkiksi työsuunnitelmat esitetään suullisesti: Mitä teen ja millä teen?

Lukio-opinnoissa opettajat painottivat sanastoa ja luetun ymmärtämistä, esimerkiksi sanat enintään, vähintään, tulo ja osamäärä ovat tuottaneet ongelmia maahanmuuttajaopiskelijoille. Sanallisissa tehtävissä on runsaasti ongelmia, kun tehtävänanto muuttuu totutusta. Esimerkiksi tehtäväanto ”Mittaa kulmien väliin jäävä alue” poikkeaa kieleltään jokapäiväisestä tekstistä ja vaatii jo melko edistynyttä lukutaitoa.

Näiden alakohtaisten havaintojen lisäksi mainittiin yhteiset tutkinnon osat, jotka usein ovat haastavia maahanmuuttajille. Yhteisissä opinnoissa opiskelijat suorittavat matematiikan, englannin ja esimerkiksi fysiikan opintoja. Nämä ovat melko vaativia kokonaisuuksia, jotka 19. helmikuuta 2019 / 3 3 suoritetaan lyhyessä ajassa. Monella maahanmuuttajalla kehittämisen kohteiksi mainittiin lisäksi oppimaanoppimisen taidot, ajanhallinta ja tietotekniset kirjoitustaidot.

Haastatteluista saimme opettajilta varmistuksen, että opiskelu ammatillisissa opinnoissa on heikoilla perustaidoilla hyvin haastavaa. Perustavanlaatuisin taito on oman työn ja ajankäytön suunnittelu. Tätä taitoa saatamme pitää itsestäänselvyytenä, mutta sen harjoitteleminen ja sisäistäminen on hyvin tärkeää. Myös numerotaitoja tarvitaan jokaisella ammattiopiston alalla, ja niiden systemaattinen harjoittaminen on aloitettava mahdollisimman aikaisessa opiskeluvaiheessa. Arviointi-, päättely- ja ongelmanratkaisutaidot korostuvat ammattiopinnoissa, jossa tilanne kärjistyy nopeasti, jos taidot ovat heikot. Digikartoituksen ansioista meillä on jo hyvä näkemys tietoteknisistä taidoista. Näitä tarvitaan myös ammattiopinnoissa, sillä tulevaisuudessa Moodle-oppimisympäristöä käytetään entistä enemmän.

Suomen kielen opiskeluun voidaan tuoda ammattiopintoihin olennaisesti kuuluvaa eri ammattialojen asiakaspalvelutilanteiden harjoittelua. Työkalujen, raaka-aineiden ja muun ammatteihin liittyvän sanaston opiskelu voidaan jättää ammatillisiin opintoihin. Sanaston kehykset eli lauseet, virkkeet ja rakenteet, sen sijaan, on hallittava jo melko hyvin ammattiopintojen alussa.

Hyvä opetus ja muistutus kuultiin koulutuspäällikkö Rauno Argillanderilta. Hän painotti, että opettajien täytyy aina varmistua siitä, että opiskelija on ymmärtänyt tehtävän. Tehtävänannon jälkeen voi aina pyytää opiskelijaa kertomaan, mitä hän tekee seuraavaksi, mitä hän saa tehdä ja mitä hän ei saa tehdä. Tämä lisää työturvallisuutta ja auttaa sekä opettajaa että opiskelijaa oivaltamaan, menikö ohjeistus perille vai ei.

Kiitos kaikille osallistuneille!